ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
I. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chấp nhận các điều khoản sử dụng sau:

 • Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của công ty, người dùng chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng dưới đây.
 • Các điều kiện và điều khoản sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ CCHOUSE.VN.
 • Nếu người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của CCHOUSE.VN hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng ngưng việc truy cập vào trang CCHOUSE.VN và ngưng sử dụng dịch vụ ngay lập tức.
II. TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG CCHOUSE.VN
 • CCHOUSE.VN bảo lưu thay đổi bất kỳ dịch vụ, quyền được chấm dứt, thông tin nào mà CCHOUSE.VN cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của công ty mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của công ty, người dùng có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký yêu cầu nhận thông tin.
 • Người dùng đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho cchouse.vn là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Người dùng đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho CCHOUSE.VN thông qua Website của công ty được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của công ty.
 • Nếu người dùng lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh , bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.
 • Người dùng cũng xác nhận rằng tài khoản của người dùng là dành riêng cho người dùng và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của CCHOUSE.VN. Người dùng đồng ý thông báo cho CCHOUSE.VN ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn. CCHOUSE.VN có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi người dùng hoặc cung cấp bởi cchouse.vn, bất cứ lúc nào theo quyết định của CCHOUSE.VN mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.
III. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ C.C.HOUSE

Các Điều khoản sử dụng cho phép người dùng sử dụng các dịch vụ của công ty cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.

 • Người dùng không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website của CCHOUSE.VN
 • Ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà người dùng sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của CCHOUSE.VN
IV. THƯƠNG HIỆU C.C.HOUSE
 • Người dùng không được sử dụng thương hiệu của C.C.House (hay cchouse.vn) mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của công ty.
 • Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên web không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó.
V. HÀNH VI NGHIÊM CẤM
 • Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của CCHOUSE.VN cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của CCHOUSE.VN cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.
VI. ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN C.C.HOUSE
 • Các dịch vụ của công ty có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của công ty.
 • Bất kỳ thông tin nào người dùng gửi đến các Dịch vụ của CCHOUSE.VN sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của CCHOUSE.VN, người dùng cấp cho CCHOUSE.VN quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.
 • Người dùng bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho CCHOUSE.VN. Người dùng đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. CCHOUSE.VN không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.
VII. GIÁM SÁT VÀ THỰC THI
 • CCHOUSE.VN có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của công ty; thực hiện các sửa đổi mà công ty cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của người dùng hoặc các thông tin khác về người dùng theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của người dùng đến tất cả hay một phần của dịch vụ công ty cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.
 • CCHOUSE.VN không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của CCHOUSE.VN, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng.
VIII. TIÊU CHUẨN NỘI DUNG
 • Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật.
 • Theo đó, CCHOUSE.VN không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc công ty không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của CCHOUSE.VN.
IX. VI PHẠM BẢN QUYỀN CỦA C.C.HOUSE
 • CCHOUSE.VN coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật.
 • Nếu người dùng tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên CCHOUSE.VN vi phạm bản quyền của người dùng, người dùng có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của CCHOUSE.VN bằng cách gửi thông báo cho CCHOUSE.VN.

  Qua điện thoại (028)38 626 191 hay email : info@cchouse.vn hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

X. DỰA VÀO THÔNG TIN CUNG CẤP
 • Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của CCHOUSE.VN được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. CCHOUSE.VN có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và CCHOUSE.VN không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.
 • Thông tin được cung cấp trên CCHOUSE.VN cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên CCHOUSE.VN ; và người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên CCHOUSE.VN.
XI . TỪ CHỐI CÁC ĐẢM BẢO
 • Người dùng hiểu rằng CCHOUSE.VN không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác.
 • Người dùng chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ người dùng chống virus và các chương trình phá hoại.
XII . MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trong bất cứ trường hợp nào, CCHOUSE.VN sẽ không chịu trách nhiệm với người dùng hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của CCHOUSE.VN.